CLÀUSULA DE PRIVACITAT


CONSENTIMENT INEQUÍVOC: En compliment amb el Ar.5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal: Dret d'informació en la recollida de dades, li informem que ens comprometem a garantir la privadesa de les dades personals recollits en aquest formulari.

Les dades personals recollits en aquesta fitxa, seran incorporats en un fitxer sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat de mantenir relació entre les parts i informar-li dels nostres serveis. Un. té dret d'accés, rectificació, oposició icancelació al tractament la informació que li concerneix i autoritza que passada a formar part de l'anteriorment citat fitxer, així com a rebre informació sobre els nostres serveis. Per fer efectius els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició podrà dirigir-se a:

PROJECTE TESE
TRAJECTÒRIES DE L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A l'OCUPACIÓ
UNA PERSPECTIVA BIOGRÀFICA


www.transiciones.es / transiciones@uib.es

© 2012 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A