PROJECTE TESE - TORNAPROJECTE TESE - TORNAR A PÀGINA D'INICI
Quienes somos Proyecto TESE Publicaciones Congresos y seminarios Enlaces Contacto

Entre els canvis més rellevants que s’han produït en la transició de la joventut a l’edat adulta figuren l’allargament, la precarietat, la pluralitat i la complexitat de les trajectòries (Bradley, Devadason, 2008).

Aquestes trajectòries són processos cada cop més individualitzats però que, al mateix temps, estan fortament influenciats pel context polític i institucional, per les característiques del mercat de treball, pel sistema d’educació i formació, per la família, pel gènere, ... En definitiva, la construcció individual de les transicions es realitza en base a biografies menys estandarditzades, més plurals i que es construeixen a partir de processos més complexos i desconeguts.

La investigació d’aquest procés de construcció individual, en base a les biografies dels subjectes, és un dels objectius fonamentals d’aquest projecte. Pretenem profunditzar en el coneixement de les trajectòries que realitzen els i les joves després de finalitzar l’educació obligatòria. La primera promoció d’al·lots i al·lotes que cursaren la LOGSE, un cop generalitzada la seva implementació, finalitzaren l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) l’any 2000. En quina situació estan 10 anys després? Quines trajectòries han seguit? Quins factors expliquen aquestes trajectòries? Quines són les raons per les que els i les joves realitzen determinades opcions acadèmiques i laborals?.

Per contestar a aquestes qüestions s’ha optat per una metodologia mixta. En una primera fase el plantejament es qualitatiu. S’analitzen, a partir d’entrevistes en profunditat, les biografies d’un grup de joves d’edats compreses entre els 26 i els 27 anys, que, després de cursar els estudis d’Educació Secundària Obligatòria, han realitzat opcions educatives diferenciades.

A partir dels resultats obtinguts en aquesta primera fase, s’ha elaborat un qüestionari dirigit a una mostra representativa de joves amb les mateixes característiques del primer grup. En aquesta fase predomina l’aproximació quantitativa, ja que el que pretenem saber és el grau en el que es donen en la realitat els diversos tipus de trajectòries i la influència dels factors explicatius de les mateixes.

D’acord amb les orientacions de la OCDE (OCDE, 2000, 2002, 2005) i la Unió Europea (Comissió de les Comunitats Europees, 2002, Consell de la Unió Europea, 2008a, 2008b) en la investigació es posarà especial èmfasi en l’anàlisi de les trajectòries de la població que té una titulació inferior a la de la secundària post obligatòria i en les propostes per a la realització de polítiques públiques dirigides a aquest sector.


Referències:

Bradley, H. y Devadason, R. (2008). Fractured Transitions: Young Adults Pathways into Contemporary Labour Markets. Sociology, 42, 119-136.

OECD (2000). From Initial Education to Working Life: Making transitions work. Paris: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

— (2002). Education at a Glance. Paris: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

— (2005). From Education to Work. A difficult transition for young adults with low levels of education. Paris: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) / The Canadian Policy Research Networks (CPRN).

Comisión de las Comunidades Europeas (2002). Comunicación de la Comisión, de 20 de noviembre de 2002. Puntos de referencia europeos en educación y formación: seguimiento del Consejo Europeo de Lisboa, COM (2002) 629 final - no publicado en el Diario Oficial.

Consejo de la Unión Europea (2004). Educación y formación 2010. Diario Oficial de la Unión Europea, núm. C104 de 30-04-04.

— (2008a). Decisión del Consejo de 15 de julio de 2008 relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros. Diario Oficial de la Unión Europea, núm. L 198/47-54 de 26-07-2008.

— (2008b). Informe conjunto de situación de 2008 del Consejo y de la Comisión so­bre la ejecución del programa de trabajo. Educación y Formación 2010 – Facilitar el aprendizaje permanente para fomentar el conocimiento, la creatividad y la innovación (2008/C 86/01). Diario Oficial de la Unión Europea, núm. C 86/1 de 5-04-2008.

ANAR A METODOLOGIA...


Proyecto TESE - TRAYECTORIAS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA AL EMPLEO
 

 CONTRIBUCIONS A CONGRESSOS I SEMINARIS |  JUNY-OCTUBRE 2013
Entre els mesos de Juny i Octubre el grup de recerca del Projecte TESE ha divulgat els resultats tan qualitatius com quantitatius de la recerca mitjançant la participació a congresos d'àmbit nacional i internacional: 
- Juny de 2013: 8th Research, Work and Learning Conference, University of Stirling. Presentació de la comunicació:  An etnographic approach to explain how gender influenced youth transition pathways. http://www.stir.ac.uk/education/researching-work-and-learning/

- Juny de 2013: Colloque Internationale Genre et discriminationsUniversitè Paris-Nanterre La Defense, París. Comunicació: Genre, jeunesse et immigration: obstacles à l’égalité.
http://economix.fr/fr/activites/colloques/?id=162&page=programme

- Setembre de 2013: ESREA-7th European Research Conference, Humboldt University, Berlín. Comunicació: 
Inclusion and exclusion in continuing education for adults: the case of young people with a low level of education in Spain. 

http://ebwb.hu-berlin.de/aktuelles/esrea/conference-programme/esrea-book-of-abstracts

-Setembre de 2013: ECER 2013. Network VETNET, Istanbul . Comunicació:  School-to-work transitions 10 years after compulsory education: the case of Spanish young people with a low level of education.

http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/8/contribution/20968/

- Octubre de 2013: I International Congress of Educational Sciencies and Development, Santander. Comunicació presentada: Itinerarios centrados en la formación: Linealidades y Rupturas.

http://www.ugr.es/~aepc/WEBEDUCACION/presentacion.html

- Octubre de 2013: Grande Rencontre 2013 du réseau PARcours, La santé au coeur de la formation des Jeunes. Université du Québec à Montréal. Taller: Santé, transition à l'âge adulte et crise économique. 

http://www.parcours.uqam.ca/component/content/article/158.html

DOCUMENTAL “L'école pour moi. Parcours de raccrochage scolaire"   MAIG 2013 

El grup de recerca PARcours de la Universitat de Québec a Montrèal llança aquest documental sobre trajectòries de retorn escolar. Podeu accedir a més informació a través del link.

http://www.parcours.uqam.ca/upload/files/Bulletins/2013_mai.pdf


SEMINARI “Transiciones a la vida adulta en las sociedades del conocimiento: presentes y futuros de los y las jóvenes con bajo nivel educativo” FEBRER 2013

· El mes de novembre de 2012  es va celebrar a Palma de Mallorca el Seminari internacional “Transiciones a la vida adulta en las sociedades del conocimiento: presentes y futuros de los y las jóvenes con bajoniveleducativo”. Aquest seminari està finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat i està  estretament relacionat amb el projecte “Trayectorias de la educación secundaria al empleo: una perspectiva biográfica” (Pla nacional d’I+D+i). Té com a objectius:

Divulgar els resultats de la investigació actual en l’àmbit de les trajectòries formatives i laborals dels i de les joves amb baix nivell educatiu.

Transiciones a la vida adulta en las sociedades del conocimiento: presentes y futuro de los y las jóvenes con bajo nivel educativo
· Reforçar les relacions amb altres grups d’investigació iamb els diversos actors en l’àmbit territorial de Balears.


Link d’accés a la web del seminari (documents presentats en el marc del seminari: ponències i pòsters).

 
          NOU GRUP A LINKEDIN TRANSICIONES-YOUTH TRANSITIONS NETWORK     | MARÇ 2013

http://www.linkedin.com/groups/TRANSICIONESYOUTH-TRANSITIONS-NETWORK-4863287?trk=myg_ugrp_ovr

Amb l'objectiu d'establir mecanismes de col·laboració entre els diferents grups d'investigació i professionals, s'ha creat el grup TRANSICIONES, com una via de comunicació i per tal de compartir informació sobre els resultats de recerques i bones pràctiques a l'ambit de les transicions a la vida adulta del jovent.  Us convidam a tots i a totes a participar-hi.

 
Destacados anteriores
Proyecto TESE - TRAYECTORIAS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA AL EMPLEO
Gobierno de España, Miniesterios de Educación - Universitat de les Illes Balears Projecte TESE - © 2012 Tots els drets reservats
INICI | QUI SOM | PROJECTE TESE | PUBLICACIONS | CONGRESSOS I SEMINARIS
ENLLAÇOS | CONTACTE