PROYECTO TESE - VOLVER A PÁGINA DE INICIO
Quienes somos Proyecto TESE Publicaciones Congresos y seminarios Enlaces Contacto

Metodologia

Abordar l’estudi de les trajectòries de l’educació secundària a l’ocupació d’acord amb els objectius plantejats en aquesta investigació, exigeix una metodologia plural i adequada a cada una de les fases de la mateixa.

El propi títol de la investigació (“Trayectorias de la educación secundaria al empleo: una perspectiva biográfica”) és el reflex de la nostra concepció sobre l’aproximació metodològica que considerem més adequada per a conèixer i explicar les trajectòries que realitzen els i les joves. La perspectiva biogràfica és indubtablement l‘única que ens permet una comprensió profunda de la realitat objecte d’estudi, ja que és en la pròpia construcció biogràfica que els diversos factors i processos de presa de decisions es tradueixen en unes o altres trajectòries. Per aquesta raó, la investigació que presentem es basa en els itineraris biogràfics. La primera part del treball de camp es realitza amb una metodologia de tipus qualitatiu: entrevistes en profunditat. Però els resultats produïts a partir de mètodes qualitatius, a pesar que tenen un gran valor social pel seu caràcter contextualitzat i la profunditat de l’anàlisi, no es poden generalitzar. Per a determinar el grau de generalització dels mateixos, el projecte inclou una segona fase en la qual, s’obté informació a partir d’un qüestionari que es passa a una mostra representativa de subjectes. Els resultats derivats d’ambdues aproximacions ens permet definir orientacions per a la millora dels programes i serveis dirigits a donar suport als i les joves en les diverses transicions entre l’educació i l’ocupació, incidint de manera prioritària en la millora del sistema d’educació de Imagen Mediterráneo de Imma Gómezsegona oportunitat.Mostra real
Àmbit territorial: Palma de Mallorca (Balears, Espanya)

Fase qualitativa
Aquesta mostra s’ha constituït en diferents subgrups en funció de la titulació que tenien els i les joves en el moment de realitzar la investigació. La mostra real està composta per 42 participants, 19 homes i 23 dones distribuïts de la següent forma:

Nivell d’estudis
Dona
Home
Total
Sense la titulació corresponent a l’ESO
3
6
9
Graduats/graduades en ESO
6
3
9
Batxillerat
4
3
7
Cicle Formatiu de Grau Mitjà
1
2
3
Cicle Formatiu de Grau Superior
2
2
4
Diplomatura o llicenciatura
7
3
10

Fase quantitativa
El procediment de mostreig en aquesta fase ha estat aleatori estratificat en base a dos estrats: sexe i nivell de vulnerabilitat de la barriada. És a dir, s’ha escollit una mostra aleatòria del cens poblacional, i aquesta s’ha distribuït per afixació proporcional en funció del gènere (home o dona) i dels 4 nivells de vulnerabilitat en que s’han classificat els diferents barris de la ciutat de Palma (alta, baixa, molt alta i molt baixa). La mostra final està constituïda per 580 persones, distribuïdes de la següent manera:

Nivell de vulnerabilitat
Dona
Home
Total
Alta
81
80
161
Baixa
96
99
195
Molt Alta
66
48
114
Molt Baixa
63
47
110
Total
306
274
580


Fases

1a Fase (gener a desembre de 2010)
 La primera fase inclou dues activitats:
· Elaborar un estat de la qüestió sobre el tema de “Les trajectòries des de l’educació secundària a l’ocupació” i “L’educació de segona oportunitat”.
· Estudi qualitatiu de trajectòries, mitjançant l’anàlisi biogràfic de 42 informants.

2a Fase (gener a desembre de 2011)
La segona fase inclou tres activitats:
· Estudi de trajectòries mitjançant qüestionari (part quantitativa de l’estudi).
· Creació de recursos i materials informatius-divulgatius per a millorar les polítiques sobre educació de segona oportunitat.

3a Fase (gener a desembre de 2012)
La tercera fase inclou quatre activitats:
· Realització de l’informe d’investigació.
· Realització d’un informe d’aportacions per a la millora de programes, serveis i polítiques.
· Elaboració de casos basats en biografies personals per analitzar polítiques.
· Realització d’un Seminari Internacional per a la difusió dels resultats de la investigació.
· Manteniment de la pàgina Web.


TORNAR A QUÈ ÉS EL PROJECTE TESE...


Proyecto TESE - TRAYECTORIAS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA AL EMPLEO
 

 CONTRIBUCIONS A CONGRESSOS I SEMINARIS |  JUNY-OCTUBRE 2013
Entre els mesos de Juny i Octubre el grup de recerca del Projecte TESE ha divulgat els resultats tan qualitatius com quantitatius de la recerca mitjançant la participació a congresos d'àmbit nacional i internacional: 
- Juny de 2013: 8th Research, Work and Learning Conference, University of Stirling. Presentació de la comunicació:  An etnographic approach to explain how gender influenced youth transition pathways. http://www.stir.ac.uk/education/researching-work-and-learning/

- Juny de 2013: Colloque Internationale Genre et discriminationsUniversitè Paris-Nanterre La Defense, París. Comunicació: Genre, jeunesse et immigration: obstacles à l’égalité.
http://economix.fr/fr/activites/colloques/?id=162&page=programme

- Setembre de 2013: ESREA-7th European Research Conference, Humboldt University, Berlín. Comunicació: 
Inclusion and exclusion in continuing education for adults: the case of young people with a low level of education in Spain. 

http://ebwb.hu-berlin.de/aktuelles/esrea/conference-programme/esrea-book-of-abstracts

-Setembre de 2013: ECER 2013. Network VETNET, Istanbul . Comunicació:  School-to-work transitions 10 years after compulsory education: the case of Spanish young people with a low level of education.

http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/8/contribution/20968/

- Octubre de 2013: I International Congress of Educational Sciencies and Development, Santander. Comunicació presentada: Itinerarios centrados en la formación: Linealidades y Rupturas.

http://www.ugr.es/~aepc/WEBEDUCACION/presentacion.html

- Octubre de 2013: Grande Rencontre 2013 du réseau PARcours, La santé au coeur de la formation des Jeunes. Université du Québec à Montréal. Taller: Santé, transition à l'âge adulte et crise économique. 

http://www.parcours.uqam.ca/component/content/article/158.html

DOCUMENTAL “L'école pour moi. Parcours de raccrochage scolaire"   MAIG 2013 

El grup de recerca PARcours de la Universitat de Québec a Montrèal llança aquest documental sobre trajectòries de retorn escolar. Podeu accedir a més informació a través del link.

http://www.parcours.uqam.ca/upload/files/Bulletins/2013_mai.pdf


SEMINARI “Transiciones a la vida adulta en las sociedades del conocimiento: presentes y futuros de los y las jóvenes con bajo nivel educativo” FEBRER 2013

· El mes de novembre de 2012  es va celebrar a Palma de Mallorca el Seminari internacional “Transiciones a la vida adulta en las sociedades del conocimiento: presentes y futuros de los y las jóvenes con bajoniveleducativo”. Aquest seminari està finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat i està  estretament relacionat amb el projecte “Trayectorias de la educación secundaria al empleo: una perspectiva biográfica” (Pla nacional d’I+D+i). Té com a objectius:

Divulgar els resultats de la investigació actual en l’àmbit de les trajectòries formatives i laborals dels i de les joves amb baix nivell educatiu.

Transiciones a la vida adulta en las sociedades del conocimiento: presentes y futuro de los y las jóvenes con bajo nivel educativo
· Reforçar les relacions amb altres grups d’investigació iamb els diversos actors en l’àmbit territorial de Balears.


Link d’accés a la web del seminari (documents presentats en el marc del seminari: ponències i pòsters).

 
          NOU GRUP A LINKEDIN TRANSICIONES-YOUTH TRANSITIONS NETWORK     | MARÇ 2013

http://www.linkedin.com/groups/TRANSICIONESYOUTH-TRANSITIONS-NETWORK-4863287?trk=myg_ugrp_ovr

Amb l'objectiu d'establir mecanismes de col·laboració entre els diferents grups d'investigació i professionals, s'ha creat el grup TRANSICIONES, com una via de comunicació i per tal de compartir informació sobre els resultats de recerques i bones pràctiques a l'ambit de les transicions a la vida adulta del jovent.  Us convidam a tots i a totes a participar-hi.

 
Destacados anteriores
Proyecto TESE - TRAYECTORIAS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA AL EMPLEO
Gobierno de España, Miniesterios de Educación - Universitat de les Illes Balears Projecte TESE - © 2012 Tots els drets reservats
INICI | QUI SOM | PROJECTE TESE | PUBLICACIONS | CONGRESSOS I SEMINARIS
ENLLAÇOS | CONTACTE